Praktische informatie

TARIEVEN

Mijn tarieven

Het (optionele) telefonisch consult is kosteloos en vrijblijvend. Naast kennismaking, verkennen we kort je hulpvraag en kijken we of er een ‘klik’ is.

Daarna geldt een tarief van 80 euro per sessie van een uur

Het tarief voor een relatieconsult met twee personen bedraagt 100 euro voor een sessie van een uur

Als je beschikt over beperkte financiële middelen, neem dan contact met me op. We bespreken dan samen of er een aangepast tarief mogelijk is.

Bij verhindering graag uiterlijk 24 uur voor het consult contact met mij opnemen. Bij latere afmelding wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht

VERGOEDING

Vergoedingen

Ik ben gediplomeerd, geregistreerd zorgverlener waardoor mijn behandelingen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding door zorgverzekeraars.
Wanneer u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, dan kunt u consulten op psychosociale grondslag vaak gedeeltelijk vergoed krijgen door uw ziektekostenverzekeraar.
AGB code Vitae Counseling 90071261
AGB code Zorgverlener 90112626

Informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden en de premie.

JURIDISCH

Algemene voorwaarden

Vitae Counseling werkt op afspraak binnen kantoortijden. Indien wenselijk kan er in overleg bekeken worden of er een afspraak buiten kantoortijden gemaakt kan worden.

Uitvoering van het traject

Vitae Counseling zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een counselor kan worden verwacht. De counselor heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorg draagt dat alle informatie, waarvan de counselor aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de counselor wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de counselor ter beschikking gestelde informatie.

Vitae Counseling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de counselor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.

Toewijding

Je kunt er als cliënt van Vitae Counseling op rekenen dat de counselor zich naar beste kunnen inzet om het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens toewijding verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Evaluatie

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling

Na ieder consult wordt een factuur per e-mail naar de cliënt verzonden via Informer. Prijzen worden op de website vermeld.

Bij nalatigheid van betaling zal via Informer een herinnering worden gestuurd. Ook heeft Vitae Counseling het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Als na verzending van de tweede herinnering via Informer nog steeds niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting, zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

Annulering

Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de kosten voor een consult in rekening gebracht.

Vitae Counseling heeft eveneens het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Counseling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de counselor als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Overmacht

In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de counselor ontslaat dit de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Aansprakelijkheid

Vitae Counseling is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De counselor is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met Vitae Counseling, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counselor. Indien Vitae Counseling desondanks aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counselingtraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Geheimhouding

Vitae Counseling houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Dossiervorming

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Vitae Counseling draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk Vitae Counseling wordt aangegeven.

Ethische code

Een counselor valt onder de ethische code voor counselors. Vanzelfsprekend werkt ook Vitae Counseling volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het traject moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nimmer toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet te allen tijde werken volgens de hoogste ethische standaarden.

Anti-discriminatieregels
De counselor dient zich bewust te zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor dient ervoor te zorgen dat hij een anti-discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid
De counselor dient het hoogste niveau vertrouwelijkheid te bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor counseling en therapie.

Contracten
De counselor dient de condities en voorwaarden waaronder hij counseling aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar te maken. Bij verandering hiervan dient de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming te bereiken.

Grenzen
Tijdens en rond de counselingsrelatie dient de counselor duidelijke grenzen te stellen en in acht nemen. Hij dient altijd rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De counselor dient al het mogelijke te doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie.

JURIDISCH

Beroepsorganisatie

Vitae Counseling is aangesloten bij de CAT beroepsorganisatie.

Het Collectief Alternatief Therapeuten heeft een beroepscode opgesteld waaraan CAT Therapeuten moeten voldoen.

Klik op het schildje voor meer informatie.

JURIDISCH

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

Vitae Counseling is aangesloten bij GAT . De Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten is eind 2017 opgericht met het doel voor therapeuten en hun cliënten een goede klachtenbehandeling te garanderen. Het GAT is een onafhankelijke geschillencommissie die neutraliteit waarborgt wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten.

Klik op het schildje voor meer informatie.

JURIDISCH

Privacy verklaring

Vitae Counseling is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het moment dat je ingeschreven wordt als cliënt van de Vitae Counseling of als je contact met mij opneemt (via mail of telefoon).

Om mijn website goed te laten functioneren maakt deze gebruik van cookies, die je krijgt zodra je mijn website bezoekt. Mijn website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google slaat het laatste deel van je IP-adres niet op. Ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu (zoals naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres). Als je je inschrijft als cliënt bij de Vitae Counseling, verwerk ik enkele van je gegevens in mijn cliëntenbestand. Ik sla dan je naam, adresgegevens en telefoonnummer op. Bij bankoverschrijvingen worden ook je betaalgegevens bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor de facturen en voor het maken (of verzetten) van afspraken. Vitae Counseling bewaart deze gegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar en worden alleen gedeeld met de accountant van Vitae Counseling. Alleen wanneer het wettelijk verplicht is zal Vitae Counseling je gegevens delen met de betreffende instanties.

Mocht je contact met me opnemen maar besluiten geen cliënt te worden, dan verwijder ik je gegevens.

Zowel de persoonsgegevens als de back-up hiervan worden onder andere door middel van encryptie beveiligd.

Jouw rechten:

Recht op informatie (uitleg over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga, zie dit privacy statement).

Recht op inzage (je mag jouw gegevens inzien).

Recht op correctie (je mag gegevens laten corrigeren indien ze niet correct zijn).

Recht om bezwaar te maken (je mag bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens).

Recht op dataportabiliteit (je mag mij vragen jouw gegevens aan te bieden aan een andere aanbieder).

Recht op beperking (je kunt mij vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken).

Recht om vergeten te worden (je mag mij vragen mijn gegevens te verwijderen).

Recht om een klacht in te dienen (als je een klacht hebt m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens, zou ik het fijn vinden als je contact met mij opneemt. Je hebt ten allen tijde het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens).